Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng- lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường: Bài cuối: Vững một niềm tin