ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Báo Trung Quốc đánh giá cao sức hút đầu tư của Việt Nam