Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng- lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường: Bài 3: Bài bản, chặt chẽ trong lựa chọn cán bộ