Nhìn lại Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng- lòng dân và khát vọng Việt Nam hùng cường: Bài 4: Hài hòa cơ cấu, chú trọng tiêu chuẩn