Cập nhật những nội dung mới, cốt lõi Đại hội XIII của Đảng vào chương trình giảng dạy tại các trường chính trị