Nhìn lại nhiệm kỳ XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng * Bài 2: Đột phá trong công tác cán bộ