Nhìn lại nhiệm kỳ XII: Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác xây dựng Đảng Bài 3: Chặn từ gốc thao túng quyền lực, chạy chức, chạy quyền