Đại hội XIII của Đảng: Báo The Sunday Times đánh giá Việt Nam tổ chức sự kiện trọng đại trong điều kiện thuận lợi