Đại hội XIII của Đảng: Cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế: Từ thể chế đến thực thi * Bài 1: Bước chuyển mạnh mẽ từ Nghị quyết 18,19