Đại hội XIII của Đảng: Kiều bào tại Australia tự hào và hãnh diện về tấm hộ chiếu Việt Nam