ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Trang mạng aseantoday.com nêu bật những thành tựu ấn tượng của Việt Nam