ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Các nhà hoạt động tại Mỹ tin tưởng sự phát triển của Việt Nam sau Đại hội Đảng XIII