ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Nhà nghiên cứu Cuba đề cao bản lĩnh và sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam