ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG: Học giả Đức nêu bật ý nghĩa lịch sử đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế