Danh sách tin

Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì phiên họp của Tiểu ban, cho ý kiến về việc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện trình Đại hội.

Tin báo chí