Danh sách tin

Đoàn viên góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến thanh niên công nhân, thanh niên đô thị, thanh niên nông thôn về dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tin báo chí