Danh sách tin

Khai mạc Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Đảng bộ Khối đã có bước trưởng thành toàn diện; nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TW, Bộ Chính trị...

Tin báo chí